من ابادانی هستم ولی طرفدار نفت نیستم حتی در تیم نونهالان نوجوانان جوانان نفت هم بازی کردم . به سپاهان رای دادم.دی