آسمان آبی باید...
آبی دریا، آبی باید...
جز آبی چه چیز را باید جستجو کرد؟
به هر جا نگاه کنی، آبی بینی...
دل نیز آبی باید...
با خدا گر سخن گویی، باید آسمانی آبی! ببینی!!!
.
.
.
دلیل... خوب از...