بین همه ی تیمای دنیا
بین همه ی تیمای دنیا
عشق است استقلال