استقلال دیگه.
چون تیم با شخصیتی هست و با اصل و نصب و ریشه داریه.
مثل بضی تیما تنها افتخارش 6 تا گل زده هزار سال پیش نیست.