ببخشید من هرقدر گشتم نتونتسم مطلبی راجع به این مورد پیدا کنم

توی فریم ریت فقط میانگین رو نشون و گزینه max / min نیست آیا راهی نیست این ر اضافه کرد بهش؟