حسام جان تاپیک جدید نمیدی نمیدی وقتی میدی میترکونی