با استفاده از این نرم افزار می توانید تم های نصب شده بر روی گوشی را تغییر دهید.


Theme changer for Harmattan themes
This application allows you to change between installed themes on the...