30201
هر کدام از سری بازی های آرکام دارای تعداد بسیاری نکات مخفی یا Easter Egg هستند که مطمئنا پیدا کردن آن ها برای بتمن دوستان خوشحالی فراوانی را در پی دارد. در ریشه های آرکام نیز این سنت حفظ شده...