لطفاراهنمایی کنیدچطورمیتونم صدای سیستم تصویری Vixenرویرگردونم چون ریست شده