46627
10 ترابایت؟ مگه داریم مگه میشه؟ از اونجاییکه همیشه و همه روزه تکنولوژی در حال پیشرفت هست، بله میشه! تازه اینکه چیزی نیست یه زمانی می گفتند: 10 مگابایت؟ مگه داریم مگه میشه!...