بعد از مدت ها دیدم مبحثی که مفید باشه شاید عکاسی در شب با موبایل هست
چون اکثرا با موبایل عکاسی میکنند .. ولی در شب مشکل نویز و ... دارند.


اول از همه چیز .. سعی کنید دوربین ) موبایل ( رو ثابت...