خوب دوستان تجربه من. :D
اوایل کار یادمه کارت 9400 Palit 1GB داشتم.
کارت خوبی بود. (خوب اورکلاک میشد :D )
من با اون کارت یادمه نمیتونستم به خوبی بازی اساسین رو بازی کنم.
و همچنین چند تا بازی دیگه...