درود
نصب کردم ولی بلد نبودم بازی کنم چون اولین بازی استراتژیک عمرم بود یه لینک آموزشی داری بذاری
ممنون