عزیز گیر آوردی مارو؟؟فکر کردی دوستان و مدیر انجمن بیکار بشینه هی برای شما سیستم ببنده؟؟؟داری بازی میکنید؟تاپیک بسته میشه در صورت تائید مدیر سخت افزار اخطار قرمز خواهید گرفت.