با این بوحه شاید بتونین
ASUS VS207T 20inch LED Monitor و یا ASUS VS207D 20inch LED Monitor رو بگیرین ......... شاید نیاز باشه کمی افزایش داشته باشید .......... بازار خیلی نوسان داره .......