به شرایط تست کردن قطعات اشاره نکردید، بفرمائید به عنوان مثال کارت گرافیک را به چه شکلی تست کردید؟
شما که اعلام کردید هیچ قطعه ای مشکلی ندارد!