600 دیگه نبود!!!
580 هم 600 نبوده!
احتمالا 570 بوده اونی که شما میگی!