منحنی کردن نه تنها در سامی , بلکه در سایر LCD ها هم بی مصرف هست
جالب اینجاست HU8500 با اینکه منحنی هست ولی زاویه دیدش با F8000 هیچ فرقی نداره و حتی کمی هم کمتر هست
در F8000 پس 45 درجه اشباع و افت...