یه زمانی همین بود 600 بلکم کمتر خوب بفروشی ...تش بگره دلار که حالمونه گرفت