گفتن نداره ولی من رو باهزار سلام و صلوات بردن غیرانتفاعی
ی درس نمره کم گرفتم ما رو بردن دفتر که تنبیه کنن :دی
گفت یارو چند گرفتی من گفتم 9 طرف شنید 2 آقا به ازای هر نمره یکی زد باید یکی میزد دیدم...