والا ما هر کی رو دیدیم - مهندسی بوده برای خودش ! :P

اما مهندس در لغت به معنی کسی که تلاش می‌کنه که یک ساختار عملیاتی و عملی از مفهومی رو ایجاد کنه

و در یکی از رشته‌های مهندسی آموزش دیده باشه و...