ابتدا از کاربر کامپیوتر بپرسید با کامپیوترش چه کاری انجام میدهد؟

یکی میگه اینترنت گردی، یکی میگه چت میکنم؛ یکی بازی میکنه، یکی رندر میگیره، یکی فوتوشاپ، یکی تایپ میکنه، یکی زبونم لال، و یکی هم به...