بچه خیلی خوبه بتونین یک تیم خوب در زمینه بازی ایجاد کنید و حرکت های جالبی در فروم در زمینه بازی انجام دهید.