چرا نمیشه از این کارا کرد ؟؟؟؟ بیان ببینین همساده ی ما یه کابل از پشت کنتور کشده خیلی شیک و مجلسی !!!!! روش رو هم تزیین کرده برده تا طبقه ی 4 !!!!! این که سیم تلفن ه !!!!