من نمیتونم قول یک خبر در روز یا دو روز را بدم ولی بعد از خرید یه سیستم جدید در هر زمینه ای که با بازی کردن ربط داشته باشه حضور خواهم داشت