n8-yaser [جان ازت خواهش میکنم دیگه طرفدار کسی یا چیزی نشی داداش
بیچاره اسیو جابز داشت زندگیشو میکرد که شما ......