در عکاسی از آسمان شب رمان نوردهی و حساسیت دوربین مهم است اما این دوربینها لنزهای قدرتمندی برای این کار ندارند لذا مانند دوربینهای حرفه ای قابلیت جمع آوری نور رو د اون زمان نیست.لنز خیلی مسئله مهمی و...