شما راه بنداز به شخصه برات یه عنوان میزارم کل فروم حسودیشون بشه !

حالا بی شوخی به شدت دوست دارم حاصل همکاری شروین و بهنام را ببینم ! چه آشی درست کنند این دو آشپز که البته به کار هر دوشون ایمان...