من روزی یه خبر نمی تونم آپلود کنم ولی این گوشه و کنارا حاضرم اگه کاری از از دستم بر اومد انجام بدم. چون عاشق بازیم!