گرامی مودمی که تست کردید و آوردین خونه خودتون همین برند بوده ؟
آیا سیم تلفنتون از کنار سیم م ا ه و ا ر ه یا برق با شدت جریان زیاد که از همون نقطه شروع فاز آسانسور هست نمیگذره ؟
آیا مدت زمانیکه...