من تقریبا اکثر شبها به بیابون برا دیدن ستاره ها می رم! مثل چند ساعت دیگه که می خوام برم!
همینطور دوست داشتم از ستاره ها و شهاب سنگ هایی که می بینم بتونم عکس بگیرم!
همینطور از حیوانات!
لطفا بیشتر...