من هم تقریبا مشکل مشابه داشتم در واقع مشکلات زیادی داشتم

سیم تلفن از پست سر کوچه تا خونه 50 متر میشه و از بالای پشت بام همسایه رد میشد و شب که نویز خط زیاد میشد و لب مرز قطعی میومد.. وقتی همسایه...