با احترام به روح مرحوم جنت مکان خلدآشیان استیو
بابا تورو خدا تمومش کنید
سایت اپل هم اینقد تبلیغ این بنده خدا رو نمیکنه
بابا حالمون بهم خورد اینقد عکسشو دیدیم
بازم شرمنده