به نام یزدانه پاک
سیستم باید سیستم باشد سیستمی که سیستم نباشد سیستم نیست و سیستم بدون انویدیا ____________________