سیستمی که CPU نداشته باشه سیستم نیست! می فهمین نیست !


ویرایش: یه بار نشد ما از اون شکلک ها استفاده بکنیم و بعد از ارسال پست پاک نشه خود به خود!