بفــرمایــید پیـــتزا

اگه ناهار نخوردید هنوز
براتون یک پیتزا گزفتم اونم از نوع تند تندش
نوش جونتوووووووووووون پیتزا پرنده خشمگین.....

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Mix-Pizza-3/01.jpg...