وجود حافظه گرافیکی بیشتر به همان اندازه که در کارت های ارزان قیمت، کاری احمقانه برای شرکت های تولید کننده به شمار می رود، در کارت گرافیک های قدرتمند می تواند با تاثیر قابل توجه خود در بازی هایی که به...