نمایش قابلیت های رم های مختلف بازار Ram Specification By Aida64

کسانی که می خواهند قالبیت های رمشان را در اختیار دیگران قرار دهند

با استفاده از نرم افزار AIDA64


رم خودم KINGSTONE HYPERX...