درباره عنوان کلمه مناسبی به ذهنم نمیرسه.
ولی فاصله رو این طور در نظر گرفتم.
کمتر از 100
کمتر از 1000
کمتر از 5000
کمتر از 10000