آقا رضا من عذر میخوام . قصد جسارت نداشتم .

میشه بنده هم سفارش بدم عزیز ؟