باید کمی نور رو روشن تر و رنگهارو زنده تر میکردین

طبیعت به روشنی نور و رنگ زنده طبیعته