حالا غیر از عملکرد قیمتش مهمه که نسبت به 770 و 780 چجوریه!!!