چه کاریه ؟! 7 به این خوبی ......... ولی انصافا 8.1 خیلی سبک هه !