مال ، مال شماست و اختیارشو داری من فقط خواستم کمکی کرده باشم. چاکریم

send from my fonepad