کارت عالی بود احسان جان

من که نیم نگاهی به سخت افزار دارم دلم لرزید؛ خدا به عاشقان بی پول سخت افزار صبر بده