35703یکی از مفاهیمی که قرار است دنیای اطراف ما را متحول کند، IoT یا اینترنت اشیا است که طبق آن قرار است فرصتی فراهم شود تا اشیا و ابزارهای دور و بر ما همگی قابلیت انتصال به اینترنت و انتقال...