15080


با وجود خوبی‌ها، نگرانی‌های امنیتی همچنان وجود دارند و اکثر افراد تا زمانی که دچار مشکلی نشوند، به آنها توجه کافی نشان نخواهند داد. همین جا گفته باشیم که بهتر است ابتدا فایل‌های خود را...