لطفا طبق قانون شماره یک بازارچه ، تصاویر رو اصلاح کنید.