واقعیتش هیچ قصدی برای توسعه بخش بازارچه فروم ندارم. به دو دلیل، یکی اینکه کلاه برداری در این حوزه زیاد اتفاق میفته، و دوم اینکه از نظر حقوقی سایت رو مسئول اتفاقات این چنینی در نظر میگیرند.

تنها...