گمونم با اسکایپ میشه، اول 2 نفر تماس میگیرن بعد نفر سوم رو هم اضافه می کنند.